શનિવાર, 12 માર્ચ, 2011

ભૂલાય તો ભૂલી જજોભૂલાય તો ભૂલી જજો પ્રીત,
પ્રેમમાં થઈ તમારી જીત,
કેમ કરીને ભૂલાશે ઓ-કાન્હા,
મેં પણ કોક દન કરીતી પ્રીત.

ટિપ્પણીઓ નથી: