મંગળવાર, 15 માર્ચ, 2011

આજે તમે તો અહીંથી

આજે તમે તો અહીંથી જઈ રહ્યાં છો,

સાથે સોનેરી પ્રકાશને લઈ જઈ રહ્યાં છો,

અહીં વધશે સર્વત્ર ઘોર અંધકાર,

અમે કેવી રીતે શોધશું રસ્તાની ભાળ.


ટિપ્પણીઓ નથી: