બુધવાર, 20 એપ્રિલ, 2011

શુક્રવાર, 15 એપ્રિલ, 2011

શુક્રવાર, 8 એપ્રિલ, 2011

મંગળવાર, 5 એપ્રિલ, 2011

શબ્દોની નજાકત...

-->
શબ્દો કેવા નમણાં છે,
જાણે લયમાં વહેતા ઝરણાં છે,
બોલે તેના લે ઓવારણાં,
ને મૌન રાખનારના કરાવે પારણાં.

રવિવાર, 3 એપ્રિલ, 2011

આંબાનું એક વૃક્ષ

આંબાનું એક વૃક્ષ કેટલી બધી કેરીઓનું જતન કરી શક્યું,
પણ એ બધી કેરીઓથી આંબાના વૃક્ષનું જતન ના થઈ શક્યું.
માતાપિતા બાળપણથી બધા પુત્રોને સરખા હેતથી ઉછેરી શક્યા,
પણ એ બધા પુત્રો વૃદ્ધાવસ્થામાં માતાપિતાને સાચવી ન શક્યા.