મંગળવાર, 5 એપ્રિલ, 2011

શબ્દોની નજાકત...

-->
શબ્દો કેવા નમણાં છે,
જાણે લયમાં વહેતા ઝરણાં છે,
બોલે તેના લે ઓવારણાં,
ને મૌન રાખનારના કરાવે પારણાં.