રવિવાર, 3 એપ્રિલ, 2011

આંબાનું એક વૃક્ષ

આંબાનું એક વૃક્ષ કેટલી બધી કેરીઓનું જતન કરી શક્યું,
પણ એ બધી કેરીઓથી આંબાના વૃક્ષનું જતન ના થઈ શક્યું.
માતાપિતા બાળપણથી બધા પુત્રોને સરખા હેતથી ઉછેરી શક્યા,
પણ એ બધા પુત્રો વૃદ્ધાવસ્થામાં માતાપિતાને સાચવી ન શક્યા.

ટિપ્પણીઓ નથી: