સોમવાર, 28 માર્ચ, 2011

ઘડી બે ઘડી મળ્યા

ઘડી બે ઘડી મળ્યા અને હવે વિખૂટા પણ પડશું,

રહીએ ભલે એકબીજાથી દૂર પણ સંબંધો ટકાવી રાખશું,

ફરીથી આવો કોઈ અવસર આવશે તો જરૂર મળશું,

પણ આ યાદના સંભારણા જરૂર ટકાવી રાખશું.

ટિપ્પણીઓ નથી: